Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o.o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SPNT  - http://www.bip.spnt.pl
Data publikacji strony internetowej:
http://www.bip.spnt.pl  - 17/05/2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 01/03/2021
 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

 • Część plików PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
 • Część plików PDF to skany dokumentów itp. - sprawozdania zarządu. Zasadniczo, pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej. Użytkownicy mogą tu podeprzeć się narzędziem do OCR-u.       
 • Wyszukiwarce kontekstowej brak znaczników "label" i wsparcia stronnicowania. Błąd będzie poprawiany po wdrożeniu nowej wersji serwisu.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu.
Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2021-03-01 na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Zbigniew Krupa, adres e-mail: zkrupa@spnt.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+91) 85 22 919
 2. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać osobiście w siedzibie Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologiczny 
 3. Sp. z o.o. ul. Cyfrowa 6 lub mailowo biuro@spnt.pl.
 4. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
  Żądanie powinno zawierać:
  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 5. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 6. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 7. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 8. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.
Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt 4-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
 
W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek/Siedziba SPNT przy ul. Cyfrowej 6 (budynek F3)  w Szczecinie
 
Siedziba SPNT mieści się na parterze budynku F3 i jest dostosowana do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Praca spółki zorganizowana jest tak, aby zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się mieszkańcy klienci, załatwiana była na parterze tego budynku – pokój B.0.15 (pracownik merytoryczny zapewnia wówczas obsługę).
Przy siedzibie Spółki na terenie zewnętrznym są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311).
 
Opis dostępności budynku:
 1. Wejście do budynku bezpośrednio z poziomu terenu – dostęp bezprogowy,
 2. Bezprogowy dostęp do dwóch wind z poziomu wejścia do budynku i z poziomu garażu podziemnego, 
 3. Przyciski przywołujące windy wyczuwalne dotykiem – alfabet Braille’a,
 4. W windach przyciski oznakowane w języku Barile’a, mają podświetlane obwódki  w kontrastowych kolorach, ze szczególnym wyróżnieniem poziomu „zero”;
 5. Szerokość w świetle drzwi wejściowych do budynku i poszczególnych jego części wynosi minimum 90 cm,
 6. W budynku na każdej kondygnacji naziemnej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych
 7. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z SPNT za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej: biuro@spnt.pl,
  • telefonicznie 91 85 22 911,
  • oraz osobiście – SPNT – główne wejście budynku F3 przy ul. Cyfrowej 6 w Szczecinie – pracownicy Spółki nie posługują się językiem migowym w związku z tym załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną wymaga wcześniejszego zgłoszenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Pozostałe budynki będące w zasobach SPNT:

Opis dostępności budynków:

 1. przy: ul. Cyfrowej 4 (budynek F2), ul. Cyfrowej 6 (budynek F3) i ul. Cyfrowej 8 (budynek F4)  w Szczecinie:

  Budynki są dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

  Przy budynkach na terenie zewnętrznym są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311).

  Opis dostępności budynków:

  1. Wejście do budynków bezpośrednio z poziomu terenu – dostęp bezprogowy,
  2. Bezprogowy dostęp do dwóch wind z poziomu wejścia do budynków F2 i F3 i jednej windy z poziomu wejścia do budynku F4 oraz z  poziomu garażu podziemnego, 
  3. Przyciski przywołujące windy wyczuwalne dotykiem – alfabet Braille’a,
  4. W windach przyciski oznakowane w języku Barile’a, mają podświetlane obwódki w kontrastowych kolorach, ze szczególnym wyróżnieniem poziomu „zero”;
  5. Szerokość w świetle drzwi wejściowych do budynków i poszczególnych ich części wynosi minimum 90 cm,
  6. W budynkach na każdej kondygnacji  naziemnej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych
  7. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z SPNT za pośrednictwem:
   • poczty elektronicznej: biuro@spnt.pl,
   • telefonicznie: 91 85 22 911,
   • oraz osobiście – SPNT – główne wejście budynku F3 przy ul. Cyfrowej 6 w Szczecinie – pracownicy Spółki nie posługują się językiem migowym w związku z tym załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną wymaga wcześniejszego zgłoszenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 2. przy ul. Cyfrowej 2/Niemierzyńskiej 17a (budynek F1) w Szczecinie:

  Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

  Przy budynku na terenie zewnętrznym brak wyznaczonych miejsc dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311).

  Opis dostępności budynku:

  1. przy dwóch wejściach do budynku brak jest podjazdów wyposażonych w odpowiednie poręcze,
  2. w budynku znajduje się 1 platforma/podnośnik schodowy obsługiwany przez pracowników budynku, wzywany za pomocą dzwonka przywoławczego, umożliwiający z poziomu -1 dostęp do bezprogowej windy;
  3. w budynku znajduje się 1 dźwig osobowy o wymiarach i wyposażeniu umożliwiającym przemieszczanie się osobie na wózku inwalidzkim,
  4. w budynku na wszystkich kondygnacjach znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową,
  5. w windzie przyciski oznakowane w języku Barile’a, mają podświetlane obwódki w kontrastowych kolorach, ze szczególnym wyróżnieniem poziomu „zero”;
  6. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z SPNT za pośrednictwem:
   • poczty elektronicznej: biuro@spnt.pl,
   • telefonicznie: 91 85 22 911,
   • oraz osobiście – SPNT – główne wejście budynku F3 przy ul. Cyfrowej 6 w Szczecinie – pracownicy Spółki nie posługują się językiem migowym w związku z tym załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną wymaga wcześniejszego zgłoszenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dane teleadresowe:

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
tel. 91 85 22 911
e-mail: biuro@spnt.pl

udostępnił: SPNT, wytworzono: 2021/03/25, odpowiedzialny/a: Dorota Batogowska, wprowadził/a: Joanna Rozlepiło, dnia: 2022/10/03 10:14:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Rozlepiło 2022/10/03 10:14:35 modyfikacja wartości
Paweł Strzyżewski 2022/03/10 13:43:04 modyfikacja wartości
Joanna Rozlepiło 2022/02/15 10:13:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2021/03/25 10:36:44 nowa pozycja